Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Petlook

1. Algemene bepalingen 

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke inschrijving, aanbieding, offerte of andersoortige overeenkomst tussen een gebruiker (de inschrijver) en Petlook.
b. Inschrijvingen in de databank van Petlook zijn geen eigendomsregistraties van gezelschapsdieren.
c. De inschrijver is altijd zelf verantwoordelijk voor de inschrijving en de mutaties daarop.
d. Wijzingen kunnen uitsluitend worden ingevoerd door degene die het gezelschapsdier heeft geregistreerd. Uitsluitend aan deze inschrijver worden nadere gegevens verstrekt die noodzakelijk zijn om mutaties door te voeren. Het omgaan met die vertrouwelijke gegevens geschiedt geheel voor rekening en risico van de inschrijver.
e. Wanneer de inschrijver niet meer te achterhalen is, en dat is het geval wanneer de inschrijver niet reageert op een e-mail, telefonische oproep of brief verstuurd naar het adres dat door de desbetreffende inschrijver zelf is opgegeven, wordt die inschrijver geacht de inschrijving te hebben prijsgegeven.f. Petlook kan altijd een inschrijving weigeren of wijzigen. De inschrijver erkent dat Petlook nimmer aansprakelijk is voor een onjuiste of onvolledige inschrijving.

2. Bijzondere bepalingen

a. Het met de inschrijving gemoeide bedrag dient voldaan te worden d.m.v. Ideal.
b. Petlook bepaalt de hoogte van de inschrijvingsprijs en de inschrijvingsduur. Zij is tevens gerechtigd tussentijds wijzigingen door te voeren wanneer regelgeving van overheidswege dat noodzakelijk maakt, dan wel wanneer Petlook dat zelf noodzakelijk vindt.
c. In de door Petlook geëxploiteerde databank wordt het identificatie nummer van het huisdier gekoppeld aan de adresgegevens van de inschrijver. Ten aanzien hiervan geldt een privacyverklaring, die onverkort deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden en is in te zien is op de site van Petlook (www.petlook.nl).
d. Petlook is nimmer aansprakelijk voor de schade ontstaan door een onjuiste of onvolledige inschrijving omdat deze gegevens door de inschrijver zelf zijn ingevoerd.
e. De aansprakelijkheid van Petlook voor (directe) schade is in elk geval te allen tijde beperkt tot het inschrijvingsbedrag. Indirecte schade is door Petlook uitdrukkelijk uitgesloten.
f. Iedere inschrijver vrijwaart Petlook voor mogelijke aanspraken van derden, welke verband houden met de desbetreffende inschrijving.
g. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Petlook en een inschrijver is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In eerste instantie dient de zaak te worden voorgelegd voor de rechter, die volgens het Nederlandse recht bevoegd is.